Преводи, титлови и аудиотраки

Некои серии и филмови имаат достапни повеќе аудиојазици и јазици на преводи. Затворените титли во моментов се достапни само на англиски јазик. За помош при наоѓање наслови на други јазици, видете Наоѓање и пуштање содржини на други јазици.

Холандски преводи и аудио
Некои серии и филмови сè уште немаат холандски преводи и аудиотраки. Додаваме холандски преводи и аудиотраки на нашата содржина што е можно побрзо.

Кој уред го користите?

Можете да вклучите или исклучите титлите или преводите, да го персонализирате нивниот изглед и да изберете аудиотрака. Еве како:

Android телефон или таблет

Преводи или титли

За промена на преводите или затворените титли:

 1. Започнете да гледате нешто и потоа допрете го екранот.
 2. Во горниот десен агол, допрете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Направете едно од следниве:
  • Преводи: Под Преводи, допрете јазик.
  • Затворени титли: Под Преводи, допрете англиски ЗТ или Исклучено.
 4. За да го промените стилот на преводот и затворените титли, допрете Поставки за затворени титли, направете промена и потоа допрете Зачувај.
 5. Допрете X за да ги зачувате вашите промени.

Затворените титли во моментов се достапни само на англиски јазик.

Аудиотраки

Некои серии и филмови имаат достапни повеќе аудиотраки. За да ги промените аудиотраките:

 1. Започнете да гледате нешто и потоа допрете го екранот.
 2. Во горниот десен агол, допрете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Под Аудио, допрете јазик и потоа допрете X да затворите.
iPhone, iPad или iPod touch

Преводи или титли

За промена на преводите или затворените титли:

 1. Започнете да гледате нешто и потоа допрете го екранот.
 2. Во горниот десен агол, допрете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Направете едно од следниве:
  • Преводи: Под Преводи, допрете јазик.
  • Затворени титли: Под Преводи, допрете англиски ЗТ или Исклучено.
 4. Допрете X за да ги зачувате вашите промени.

Затворените титли во моментов се достапни само на англиски јазик.

За да го промените стилот на затворените титли, одете на почетниот екран на уредот iOS, потоа Поставки > Пристапност > Преводи и затворени титли > Стил. За повеќе информации, видете Преводи и затворено титлување на iOS.

Аудиотраки

Некои серии и филмови имаат достапни повеќе аудиотраки. За да ги промените аудиотраките:

 1. Започнете да гледате нешто и потоа допрете го екранот.
 2. Во горниот десен агол, допрете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Под Аудио, допрете јазик и потоа допрете X да затворите.

Можете да вклучите или исклучите титлите или преводите, да го персонализирате нивниот изглед и да изберете аудиотрака. Еве како:

Преводи или титли

 1. Започнете да гледате нешто и потоа кликнете на екранот.
 2. Во долниот десен агол, допрете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Направете едно од следниве:
  • Преводи: Под Преводи, изберете јазик.
  • Затворени титли: Под Преводи, кликнете на англиски ЗТ или Исклучено.
 4. За да го промените стилот на преводот и титлите, изберете Поставки за титли.
 5. Кликнете на X за да ги зачувате вашите промени.

Затворените титли во моментов се достапни само на англиски јазик.

Аудиотраки

Некои серии и филмови имаат достапни повеќе аудиотраки. За да ги промените аудиотраките:

 1. Започнете да гледате нешто и потоа кликнете на екранот.
 2. Во долниот десен агол, кликнете на копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Под Аудио, изберете јазик и потоа кликнете не X да затворите.

Safari: Не може да се ислучат титлите

Копчето Аудио и преводи не ги менува затворените титли што сте ги поставиле во Претпочитани вредности за системот за macOS. За да ги исклучите затворените титли поставени во вашите Претпочитани вредности за системот за macOS, направете го следново:

 1. Изберете го менито на Apple (горниот лев агол) и изберете Претпочитани вредности за системот.
 2. Изберете Пристапност и потоа изберете Титли.
 3. Избришете го квадратчето со штиклирање Преферирам затворени тити и SDH. Ако квадратчето со штиклирање е веќе избришано, изберете го квадратчето со штиклирање и потоа избришете го повторно.

Кога ќе се вратите на HBO Max, кликнете на копчето Аудио и преводи за да ги вклучите или исклучите затворените титли.

Изберете го уредот што го користите:

Android TV

Можете да ги вклучите или исклучите титлите или преводите, да го персонализирате нивниот изглед и да изберете аудиотрака.

Преводи или титли

За промена на преводите или затворените титли:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете го копчето Select на далечинскиот управувач (центар на навигацискиот прстен).
 2. Придвижете се надолу и изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Направете едно од следниве:
  • Преводи: Изберете јазик на преводи.
  • Затворени титли: Изберете англиски ЗТ.
 4. Притиснете го копчето за назад за да ги зачувате вашите промени.

Променете го изгледот на затворените титли

За да го промените стилот на затворените титли, изберете ја иконата на вашиот профил (горниот лев агол), а потоа изберете Затворено титлување. Овде можете да ги прилагодите фонтот на затворените титли, бојата, големината и непроѕирноста.

Затворените титли во моментов се достапни само на англиски јазик.

Аудиотраки

Некои серии и филмови имаат достапни повеќе аудиотраки. За да ги промените аудиотраките:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете го копчето Select на далечинскиот управувач (центар на навигацискиот прстен).
 2. Придвижете се надолу и изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Под Аудио, изберете јазик (ако е достапно).
 4. Притиснете го копчето за назад за да ги зачувате вашите промени.
Apple TV

Можете да ги вклучите или исклучите титлите или преводите, да го персонализирате нивниот изглед и да изберете аудиотрака. Еве како:

Преводи или титли

За промена на преводите или затворените титли:

 1. Почнете да гледате нешто, потоа паузирајте за да се појави менито за репродукција.
 2. Поместете го екранот нагоре и изберете Преводи.
 3. Направете едно од следниве:
  • Преводи: Изберете јазик на преводи.
  • Затворени титли: Изберете Преводи, а потоа изберете англиски ЗТ или Исклучено.
 4. Кликнете на пушти за да ги зачувате вашите промени.

Променете го изгледот на затворените титли

За да го промените стилот на затворените титли, одете на Apple TV на Поставки > Пристапност > Преводи и титли > Стил. Овде можете да ги прилагодите фонтот на затворените титли, бојата, големината и непроѕирноста.

Затворените титли во моментов се достапни само на англиски јазик.

За повеќе информации, видете Преводи и титлување на Apple TV.

Аудиотраки

Некои серии и филмови имаат достапни повеќе аудиотраки. За да ги промените аудиотраките:

 1. Почнете да гледате нешто, потоа паузирајте за да се појави менито за репродукција.
 2. Поместете го екранот нагоре и изберете Аудио (веднаш до преводи).
 3. Изберете алтернативен јазик (ако е достапно).
 4. Кликнете на пушти за да ги зачувате вашите промени.
LG TV

Можете да ги вклучите или исклучите титлите или преводите, да го персонализирате нивниот изглед и да изберете аудиотрака.

Преводи или титли

За промена на преводите или затворените титли:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете го копчето Select на далечинскиот управувач (централно копче на D-pad).
 2. Придвижете се надолу и изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Направете едно од следниве:
  • Преводи: Изберете јазик на преводи.
  • Затворени титли: Изберете англиски ЗТ.
 4. Притиснете го копчето за назад за да ги зачувате вашите промени.

Променете го изгледот на затворените титли

За да го промените стилот на затворените титли, изберете ја иконата Поставки (долу лево), а потоа изберете Затворено титлување. Овде можете да ги прилагодите фонтот на затворените титли, бојата, големината и непроѕирноста.

Затворените титли во моментов се достапни само на англиски јазик.

Аудиотраки

Некои серии и филмови имаат достапни повеќе аудиотраки. За да ги промените аудиотраките:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете го копчето Select на далечинскиот управувач (централно копче на D-pad).
 2. Придвижете се надолу и изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Под Аудио, изберете јазик (ако е достапно).
 4. Притиснете го копчето за назад за да ги зачувате вашите промени.
Конзола PlayStation (во одредени земји)

Преводи или титли

За промена на преводите или затворените титли:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете на копчето X на контролорот на PlayStation.
 2. Придвижете се надолу и изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Направете едно од следниве:
  • Преводи: Изберете јазик на преводи
  • Затворени титли: Изберете англиски ЗТ.
 4. Притиснете на копчето O за да ги зачувате вашите промени.

Променете го изгледот на затворените титли

За да го промените стилот на затворените титли, изберете ја иконата Поставки (долу лево), а потоа изберете Затворено титлување. Овде можете да ги прилагодите фонтот на затворените титли, бојата, големината и непроѕирноста.

Затворените титли во моментов се достапни само на англиски јазик.

Аудиотраки

Некои серии и филмови имаат достапни повеќе аудиотраки. За да ги промените аудиотраките:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете на копчето X на контролорот на PlayStation.
 2. Придвижете се надолу и изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Изберете аудиојазик
 4. Притиснете на копчето O за да ги зачувате вашите промени.
Samsung TV

Можете да ги вклучите или исклучите титлите или преводите, да го персонализирате нивниот изглед и да изберете аудиотрака. Еве како:

Преводи или титли

За промена на преводите или затворените титли:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете го копчето за надолу на далечинскиот управувач.
 2. Изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Изберете едно од следниве:
  • Преводи: Изберете јазик на преводи.
  • Затворени титли: Изберете англиски ЗТ.
 4. Притиснете го копчето за назад за да ги зачувате вашите промени.

Ако горенаведените чекори за затворени титли не функционираат, променете ја поставката за затворени титли на вашиот Samsung TV. За да го направите ова, одете до Поставки > Општо > Пристапност > Поставки за титли или обидете се да го притиснете копчето CC на далечинскиот управувач (поставките и далечинските управувачи се разликуваат во зависност од моделот на телевизорот).

Променете го изгледот на затворените титли

За да го промените стилот на титлите, изберете ја иконата Поставки (долу лево), а потоа изберете Затворено титлување. Овде можете да ги прилагодите фонтот на затворените титли, бојата, големината и непроѕирноста.

Затворените титли во моментов се достапни само на англиски јазик.

Аудиотраки

Некои серии и филмови имаат достапни повеќе аудиотраки. За да ги промените аудиотраките:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете го копчето за надолу на далечинскиот управувач.
 2. Изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Под Аудио, изберете јазик (ако е достапно).
 4. Притиснете го копчето за назад за да ги зачувате вашите промени.
Vodafone TV (во одредени земји)

Можете да вклучите или исклучите титлите или преводите, да го персонализирате нивниот изглед и да изберете аудиотрака. Еве како:

Преводи или титли

За промена на преводите или затворените титли:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете го копчето OK на далечинскиот управувач (централно копче на D-pad).
 2. Придвижете се надолу и изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Направете едно од следниве:
  • Преводи: Изберете јазик на преводи.
  • Затворени титли: Изберете англиски ЗТ.
 4. Притиснете го копчето за назад за да ги зачувате вашите промени.

Променете го изгледот на затворените титли

За да го промените стилот на титлите, изберете ја иконата Поставки (долу лево), а потоа изберете Затворено титлување. Овде можете да ги прилагодите фонтот на затворените титли, бојата, големината и непроѕирноста.

Затворените титли во моментов се достапни само на англиски јазик.

Аудиотраки

Некои серии и филмови имаат достапни повеќе аудиотраки. За да ги промените аудиотраките:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете го копчето OK на далечинскиот управувач (централно копче на D-pad).
 2. Придвижете се надолу и изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Под Аудио, изберете јазик (ако е достапно).
 4. Притиснете го копчето за назад за да ги зачувате вашите промени.

Напомена  Уредите Vodafone TV Gen 1 и Gen 3 не поддржуваат алтернативно аудио во ова време.

Конзола Xbox (во одредени земји)

Можете да вклучите или исклучите титлите или преводите, да го персонализирате нивниот изглед и да изберете аудиотрака. Еве како:

Преводи или титли

За промена на преводите или затворените титли:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете го копчето А на контролорот на Xbox.
 2. Придвижете се надолу и изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Направете едно од следниве:
  • Преводи: Изберете јазик на преводи.
  • Затворени титли: Изберете англиски ЗТ.
 4. Притиснете на копчето В за да ги зачувате вашите промени.

Затворените титли во моментов се достапни само на англиски јазик.

Променете го изгледот на затворените титли

За да дознаете како да го промените стилот на титлите, одете на Xbox: Поставки за затворено титлување:

Аудиотраки

Некои серии и филмови имаат достапни повеќе аудиотраки. За да ги промените аудиотраките:

 1. Почнете да гледате нешто и потоа притиснете го копчето А на контролорот на Xbox.
 2. Придвижете се надолу и изберете го копчето Аудио и преводи (балонче со текст).
 3. Изберете аудиојазик
 4. Притиснете на копчето В за да ги зачувате вашите промени.