Грешка: насловот не е достапен или содржината не е достапна

Ако добиваш порака за грешка дека не е достапен насловот или содржината, обиди се со следниве чекори:

Чекор 1: Гледај друга емисија или филм

Гледај друга емисија или филм на истиот уред.

Ако ја добиеш истата грешка, избери го уредот што го користиш подолу и обиди се со чекорите за решавање проблеми:

Во спротивно, обиди се со следниот чекор.

Чекор 2: Обиди се со друг уред

Обиди се да ја гледаш емисијата или филмот што не можеш да ги гледаш на друг поддржан уред.

Ако ја добиеш истата грешка, контактирај нѐ и кажи ни која епизода не може да се репродуцира.